IPMS Krkonoše

Klub plastikových modelářů IPMS Krkonoše z.s. vzniknul v důsledku reorganizace modelářského klubu IPMS Czech Republic Nová Paka s cílem zahrnout aktivní plastikové modeláře z regionu Podkrkonoší a Krkonoš. Na ustavující schůzi se dne 10.1.2015 sešlo celkem 8 zakládajících členů a svými podpisy potvrdili Stanovy spolku, mezi které patří účast na domácích a zahraničních soutěžích v oblasti plastikových modelů a práce s mládeží. V neposlední řadě spolek zahrnuje příznivce plastikových a papírových modelů, vojenské historie a letectví.

Členská základna:  

Miroslav Foret předseda
Radim Karel místopředseda
Miloš Mraček  pokladník
Petr Navrátil  správce webu
Martin Vávra
Tomáš Novák
Josef Lukeš
Patrik Roubal

 

Stanovy spolku IPMS KRKONOŠE, z.s.

Čl.1 Název, forma a sídlo

Spolek IPMS Krkonoše, z.s. (dále jen spolek) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo Klášterská Lhota 12, 543 71 Hostinné

 

Čl.2 Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, který zahrnuje zájemce o plastikové modelářství a s ním spojenou prací s mládeží.

 

Čl.3 Základní účely spolku

 • a) Šíření činnosti plastikového modelářství se zaměřením na mládež.
 • b) Poradenství a informovanost z oblasti plastikového modelářství.
 • c) Seznamování veřejnosti s činností modelářského spolku prostřednictvím výstav a propagací v médiích.

 

Čl.4 Formy činnosti spolku

 • a) Praktická činnost, spolupráce s IPMS Czech Republic a jinými modelářskými kluby.
 • b) Organizování mezinárodní výstavy a soutěže plastikových modelů.
 • c) Účast na domácích a zahraničních soutěžích plastikových modelářů.
 • d) Práce s mládeží – zajištění vedoucích kroužků mladých modelářů.

 

Čl.5 Členství ve spolku

Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR. Členství vzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, případně číslo telefonu a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky. Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, která se účastní činností přípravného výboru.

Člen spolku má právo zejména:

 • * účastnit se veškeré činnosti spolku, volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů,
 • * posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,
 • * předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku. Člen spolku je povinen zejména:
 • * dodržovat stanovy,
 • * hájit zájmy spolku modelářů,
 • * sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.

 

Čl.6 Zánik členství
Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud se bez uvedení důvodů nezúčastňuje členských schůzí a důležitých spolkových akcí.

 

Čl.7 Orgány spolku

 • 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně dvakrát ročně, aby
 • a) Schválila případné změny stanov,
 • b) zvolila na pětileté funkční období nejméně tříčlennou radu spolku, případně tuto radu spolku odvolala,
 • c) schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,
 • d) určila koncepci činnosti spolku na další období,
 • e) schválila rozpočet spolku na příští období,
 • f) rozhodla o vyloučení člena spolku,
 • g) vyloučila člena pro hrubé porušování stanov,
 • h) rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.

2. Zasedání členské schůze spolku svolává rada spolku.
Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá rada spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

3. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.

4. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou.

5. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí rada spolku, která si volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka. V kompetenci rady spolku je také předsedu, místopředsedu nebo pokladníka odvolat.

6. Rada spolku je tříčlenná. Její funkční období je pětileté. Rada spolku se schází dle potřeby. Rada spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50% členů a zároveň je přítomen předseda. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.

7. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Rady spolku je předseda spolku povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění Rady.

8. Předseda spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje spolek ve všech věcech. Jeho funkční období je pětileté. Předseda je volený členskou schůzí.

 

Čl.8 Hospodaření spolku

  • 1. Spolek hospodaří s prostředky získanými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.
  • 2. Spolek bude používat vlastní bankovní účet.
  • 3. S výsledky hospodaření seznamuje rada spolku členy spolku dvakrát ročně.
  • 4. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti, tj. klubu plastikového modelářství.

 

Čl.9 Závěrečná ustanovení

 • 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
 • 2. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 10.1.2015 a s okamžitou platností nabývají účinnosti.
Restaurace Stránský Restaurace Kázetko Ježkův statek Novopacké Sklepy